TETRECOM


Diagnostická pomůcka k rozpoznání znalosti písmen a čísel u začínajících školáků založená na technologii eye tracking   

Vyvíjená Univerzitou Palackého v Olomouci

Pro speciální pedagogy a logopedy vyvíjíme TETRECOM – pomůcku Univerzity Palackého, která dokáže včas vyhodnotit obtíže ve čtení, počítání a porozumění v rozvoji rané gramotnosti. 

TETRECOM umí okamžitě a cíleně odhalit silné i slabé stránky klientů, a to i před návštěvou specializovaného zařízení.  

Proč naši technologii využít

Včasný screening obtíží

Cílená intervence

Zkušenosti z výzkumu

Profesionální odborný tým

jak to funguje

TETRECOM je zaměřen na kvantifikaci znalosti tiskacích a psacích písmen, čísel, znamének základních matematických operací a porozumění vybraným pojmům u dětí – začínajících čtenářů v 1. třídě základní školy.  Je určen odborníkům, zejména speciálním pedagogům a logopedům.  

Pro screening budete potřebovat standardní počítač, snímač očních pohybů Tobii Pro a náš software. Spolu s balíčkem získáte odbornou příručku s pokyny a metodikou. Pro další radu vám může být k dispozici konzultant.

Screening klienta odborníkem

Počítač/notebook s monitorem

Snímač očních pohybů

TETRECOM aplikace/software

Protokol s výsledky

s čím pomůžeme

Výhodou naší technologie je včasné a rychlé zjištění nedostatků. Problém se řeší v akutní fázi. Chceme předejít fixaci obtíží a šetřit dětem drahocenný čas (zpravidla několik týdnů), kdy je dítě objednáno a čeká na vyšetření ve školském poradenském zařízení.   

Výsledky vyšetření pomocí aplikace TETRECOM pomohou identifikovat děti, u kterých můžeme včasnou intervencí minimalizovat obtíže ve čtení, psaní, matematice a porozumění.

Jedná se zejm. o děti s vývojovou dysfázií (vývojovou jazykovou poruchou), děti v riziku rozvoje specifické poruchy učení, děti v riziku nižší školní úspěšnosti, děti s poruchou artikulace, fonologickou poruchou, děti s počínající koktavostí, s odlišným mateřským jazykem než českým apod.  

Vyšetření umožní identifikovat odchylky v artikulaci hlásek, projevy neplynulosti při čtení písmen u dětí s počínající koktavostí.  

Pomůcku lze využít napříč metodami prvopočátečního čtení (analyticko-syntetická, genetická, globální).  

naši partneři a patroni

Prodejce moderních kompenzačních pomůcek a poskytovatel poradenství v této oblasti. 

Technologie je vyvíjena díky podpoře Technologické agentury ČR (TP01010015). 

Tobii Pro je světovým lídrem ve výzkumných řešeních technologie snímače očních pohybů.

Naše nadřazené pracoviště, které podporuje projekt jak finančně, tak i pomocí s operativou a kontakty.

Více o Spektře

Již více než 30 let dodáváme kompenzační pomůcky a asistivní technologie pro osoby s různými formami hendikepu. Zaměřujeme se jednak na lidi s obtížemi v oblasti zrakového vnímání, jednak na osoby s omezením v oblasti motoriky, komunikace či kognitivních funkcí.

Naším cílem je, aby se ke každému z našich klientů dostala pomůcka, která nejlépe vyhovuje jeho potřebám a schopnostem. Proto klademe zásadní důraz na správnou diagnostiku. Zkušenosti, které jsme díky tomu získali, jsme zúročili nejen při práci s lidmi s postižením, ale také při vývoji softwarového vybavení pro tuzemský trh i zahraniční výrobce.

Více o TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly. Její hlavní úlohou je příprava a realizace programů státní podpory, jejichž smyslem je podnítit propojení výzkumných organizací aplikovaného výzkumu s inovačními aktivitami ve firmách i státní správě, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a k hospodářskému růstu České republiky. Mezi další úkoly TA ČR patří rozvoj nových nástrojů na podporu užší výzkumné spolupráce akademického sektoru s podnikatelskou sférou i státní správou. Význam inovativních řešení napříč všemi obory je akcentován ve všech programech TA ČR. Pro státní podporu aplikovaného výzkumu a inovací a Agenturu samotnou je nejdůležitější uplatnění výsledků podpořených projektů v praxi. 

Více o Tobii Pro

Vyvíjíme a prodáváme zařízení a služby pro technologii snímání očních pohybů, které dnes používá více než 3 500 společností a 2 500 výzkumných institucí, včetně všech 50 nejlepších světových univerzit. Tobii Pro je divizí skupiny Tobii Group, která vyvíjí špičkovou technologii snímání očních pohybů od roku 2001. Další informace: www.tobiipro.com

Více o PdF UP

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení. Zaměřuje se také na přípravu pracovníků z oblasti státní správy a samosprávy. Více na https://www.pdf.upol.cz/

zapojené školy

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc | www.logopaed.cz

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s. | Šumperkwww.schola-viva.cz

Základní škola logopedická s.r.o. | Ostrava | www.zs-klokanek.cz

Základní škola a Mateřská škola Úsov | https://zsusov.cz/

Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky | www.skolavrbatky.cz

Základní škola Samotišky

FZŠ dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc www.zsroznavska.cz

ZŠ a MŠ Řezníčkova Olomouc www.zs-reznickova.cz

Základní škola a Mateřská škola Náměšť na Hané www.zsnamest.cz

Ke stažení