VOP

Všeobecné obchodní podmínky online aplikace Tetrecom (dále „VOP“)  

podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

vydané Univerzitou Palackého v Olomouci (dále jen „Poskytovatel“), veřejnou vysokou školou v režimu existence podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, IČO: 61989592, DIČ: CZ61989592, se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, zapsané v živnostenském rejstříku

č.ú.: 19-1096330227/0100

Kontaktní adresa: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, 779 00 Olomouc
kontaktní údaje: Ing. Ondřej Kolář, tajemník PdF UP tlf. pevná: +420 585635008 kontaktní e-mail.: ondrej.kolar@upol.cz 

 

I. Základní ustanovení

a) je Službou SAS (software as a service), provozovanou Poskytovatelem prostřednictvím online aplikace (dále též jako „Aplikace“) dostupné na webové adrese www.tetrecom.cz, zaměřené na kvantifikaci znalosti tiskacích a psacích písmen a čísel u začínajících čtenářů v první a druhé třídě základní školy (dále jen „Čtenáři“), která je určena odborníkům, zejména pedagogům, speciálním pedagogům, speciálním pedagogům – logopedům, a především základním školám využívajícím těchto odborníků, kdy součástí Služby je rovněž provedení školení Uživatele, respektive jeho pedagogů, speciálních pedagogů či speciálních pedagogů – logopedů, identifikovaných v příloze této smlouvy, a to s předmětem školení používání online aplikace Tetrecom a související činnosti (dále jen „Školení“). Školení se Poskytovatel Uživateli zavazuje provést vždy v režimu svého akreditovaného programu celoživotního vzdělávání, administrovaného Centrem celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Poskytovatele.

b) její součástí je obsah Poskytovatele a obsah Uživatele. Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména veškerá data přístupná v rámci daného uživatelského účtu, informace a materiály předkládané Poskytovatelem jako součást Služby, která vytváří funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah), vč. výstupů Testování, přičemž forma a obsah jsou, stejně jako Aplikace, zejména v podobě grafiky a uspořádání dat chráněny autorským právem jako autorská díla zaměstnanecká, k nimž vykonává majetková autorská práva Poskytovatel. Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškerá data získaná jako výsledky snímání očních pohybů Čtenářů pomocí technologie eye-tracking při screeningu za použití PC Uživatele a snímače očních pohybů (Tobii Pro) Uživatele nainstalovaného s příslušným ovladačem na PC Uživatele, na jeho náklady, k testování Čtenářů prostřednictvím Služby (dále jen „Snímání“), audio záznam a hodnocení odpovědí dítěte vytvářené Osobami Uživatele, nahrávané prostřednictvím webového rozhraní do Aplikace, kdy screening je prováděn prostřednictvím Aplikace, mj. která takto získaná data na straně Poskytovatele analyzuje, za účelem uvedeným v písm. a) tohoto odstavce (ve VOP uváděno jako „Testování“).

c) poskytování Služby je úplatné, kdy ceny Služby jsou uvedeny v aktuálním ceníku dostupném na www.tetrecom.cz.


II. Způsob poskytování Služby


III. Garance dostupnosti Služby, poruchy a odstávky


IV. Vyúčtování a platby 


V. Práva a povinnosti Poskytovatele

 

VI. Práva a povinnosti Uživatele

a) souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatelem jako správcem osobních údajů, přičemž toto zpracování bude prováděno pro účely poskytování Služby. Souhlas bude udělován na dobu zpracování osobních údajů Čtenářů, tj. na dobu nezbytně nutnou ve vztahu k účelu jejich zpracování, tj. k Testování, nejpozději však na dobu 5 let ode dne vložení osobních údajů do Služby (dále též jako „doba zpracování“); 

b) souhlasu se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem jako správcem osobních údajů, přičemž toto zpracování bude prováděno pro účely vědeckého výzkumu či pedagogické činnosti v oblasti logopedie a speciální pedagogiky, prováděných správcem. Souhlas bude udělován na dobu neurčitou. Poskytovatel však může data použít pro svou publikační či výukovou činnost výhradně v anonymizované podobě, (tj. bez identifikačních údajů Čtenářů).

11. Dále se Uživatel zavazuje zajistit souhlas ke zpracování osobních údajů podle Nařízení rovněž ve vztahu k identifikačním údajům Osob Uživatele, kteří budou účastníci Školení, a to pro účely zahrnutí jejich identifikačních údajů do příslušné Smlouvy, jak v její příloze budou uvedeny, a pro evidenční účely ve vztahu ke Školení.


VII. Ochrana osobních údajů a povinnost mlčenlivosti 


Smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „smlouva“) podle ustanovení čl. 28 Nařízení:

I.

a) Zpracovatel se na základě této smlouvy zavazuje zpracovávat pro Správce osobní údaje Čtenářů, které Správce získal ze Snímání a které při objednávce Testování vkládá do Služby. 


b) Tato smlouva se uzavírá v rozsahu práv a povinností, které pro její strany při zpracování osobních údajů vyplývají z Nařízení.


c) Smluvní strany berou na vědomí, že úplata za zpracovávání osobních údajů Zpracovatelem pro Správce je zahrnuta v ceně Služby, kterou ve smyslu VOP Správce Zpracovateli platí na základě Smlouvy.


d) Zpracovatel se na základě této smlouvy zavazuje zpracovávat pro Správce osobní údaje, které Správce získává ze Snímání Čtenářů a které za tím účelem Zpracovateli předává k Testování, ukládání výstupů Testování ve Službě pro Správce. Zpracovatel v souladu s touto smlouvou bude zpracovávat tyto osobní údaje: identifikační údaje Čtenářů a dále nasnímané a zanalyzované (Testované) údaje, resp. výstupy z analýz dat ze Snímání, a audiovizuální záznam. 


e) Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Správce. V případě obecného písemného povolení Zpracovatel Správce informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Osobní údaje nebudou Zpracovatelem bez předchozího souhlasu Správce předávány třetím osobám.

II.


a) Zpracovatel se zavazuje přijmout s přihlédnutím k účelu, povaze, rozsahu, nákladům na provedení a s přihlédnutím k možným rizikům takovou úroveň technických, personálních a jiných opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku a nemohlo tak dojít k neoprávněnému nebo obecně k nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato opatření budou činěna ve vhodném a účinném rozsahu, která lze po Zpracovateli spravedlivě požadovat v souladu s touto smlouvou.


b) Zpracovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá za:   

i. plnění pokynů pro zpracování osobních údajů pouze k tomu oprávněnými osobami, které k osobním údajům mají bezprostřední přístup, 

ii. zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování, 

iii. zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje, 

iv. opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány, 

v. obnovu dostupnosti osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů,

vi. proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů.

c) Zpracovatel cestou vydání svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání, zajistí, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy se Zpracovatelem (zpravidla pracovní smlouvy), budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Zpracovatelem stanoveném a odpovídajícím této smlouvě uzavírané mezi Zpracovatelem a Správcem a v souladu s Nařízením, zejména tak, že dotyčný zaměstnanec bude sám (a závazně uloží i těmto zpracovávajícím osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění nebo jiné zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací osobní údaje zpracovávajících osob. Takto se zavazuje zachovat i sám Zpracovatel.


d) V případech, kde je v této smlouvě Zpracovateli stanovena povinnost spočívající v jednorázovém plnění, zavazuje se Zpracovatel tuto povinnost splnit v objektivně nejkratší možné době po uzavření smlouvy.


e) Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace této smlouvy, a to zejména v případě jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.


f) Zpracovatel je povinen v souladu s čl. 33 odst. 2 GDPR bez zbytečného odkladu ohlásit Správci porušení zabezpečení osobních údajů, jakmile tuto skutečnost zjistí. Ohlášení postačí formou sdělení na e-mailovou adresu Správce uvedenou v jeho Uživatelském účtu.

III.

Zpracovatel se zavazuje nahradit Správci, případně třetím osobám, škodu, která vznikne v důsledku porušení této smlouvy ze strany Zpracovatele, a to včetně škody způsobené uložením pokuty Úřadem pro ochranu osobních údajů Správci. Odpovědnost ve smyslu tohoto odstavce dopadá na Zpracovatele i v případě, že škodu způsobil jeho zaměstnanec nebo smluvní partner při plnění povinností ve smyslu této smlouvy. 


   IV.


a) Tato smlouva se uzavírá na dobu zpracovávání osobních údajů Zpracovatelem.


b) Při jakémkoliv zániku této smlouvy je Zpracovatel povinen osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Správci, ujednají-li si tak Správce a Zpracovatel v písemné smlouvě. Povinnost osobní údaje vymazat či vrátit se netýká případů, kdy Poskytovatel nadále disponuje vlastním titulem pro zpracování osobních údajů (souhlasem ve smyslu čl. VI.9.b).


VIII. Doba trvání Smlouvy

Každá Smlouva je uzavíraná na dobu 1 roku ode dne prvního přihlášení Osoby Uživatele na webových stránkách www.tetrecom.cz. Pokud Uživatel nezašle nejpozději měsíc před koncem doby trvání Smlouvy Poskytovateli oznámení na e-mail tetrecom@upol.cz, že již nemá zájem ve Smlouvě pokračovat, prodlužuje se doba trvání Smlouvy automaticky o 1 rok. 


IX. Závěrečná ustanovení

 

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2022

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení ZDE.