Co umíme

diagnostika čtení písmen a čísel v reálním čase

Tetrecom umí vyhodnotit, kam se dítě dívá při čtení písmen a čísel, a jak dlouho dítěti trvá rozpoznat a pojmenovat jednotlivá písmena a čísla. Záznam může vypadat například takto:

Slabší čtenář

Záznam čtení a trajektorie očních pohybů v testu Čtení malých psacích písmen u chlapce z 1. ročníku základní školy logopedické (červen 2021). Chlapec měl jeden odklad školní docházky a potýkal se s obtížemi ve smyslu vývojové dysfázie. Délka trajektorie očních pohybů byla 374 cm a čas čtení 56 sekund. Chlapec přečetl správně 26 ze 31 písmen (jsou označena zelenou barvou), dvě písmena („t“ a „ď“) přečetl chybně (jsou označena červenou barvou) a tři písmena („r“, „c“ a „ř“) vyslovil s odchylkou v artikulaci (jsou označena oranžovou barvou). 

silný čtenář

Záznam čtení a trajektorie očních pohybů v testu Čtení malých tiskacích písmen u chlapce bez logopedických obtíží (s typickým jazykovým vývojem). Chlapec neměl odklad školní docházky a navštěvoval 1. ročník základní školy běžného typu (červen 2021). Délka trajektorie očních pohybů byla 222 cm a čas čtení 20 sekund. Chlapec přečetl svižným tempem s jistotou správně všech 31 písmen. Četl plynule ve směru zleva doprava bez specifických strategií. 

Na základě tohoto hodnocení TETRECOM vytvoří podrobný protokol s grafickým znázorněním výsledků. Učitel jej může následně sdílet s rodiči. 

Bezproblémové čtení

Ukázku záznamu vyhodnocené trajektorie očních pohybů v testu Čtení malých tiskacích písmen u dívky bez logopedických obtíží (s typickým jazykovým vývojem) uvádíme na obrázku vpravo. Dívka neměla odklad školní docházky a navštěvovala druhý ročník základní školy běžného typu (září 2020). Vidíme, že délka trajektorie očních pohybů při čtení všech 31 malých tiskacích písmen měří 208 cm a čas čtení byl 15 sekund. Dívka přečetla správně všech 31 písmen.


Převzato z: MLČÁKOVÁ, R.; MAŠTALÍŘ, J.; LUKÁŠOVÁ, K. Hodnocení čtení písmen s využitím metody TETRECOM založené na technologii eye tracking u začínajících školáků v základní škole a v základní škole logopedické. Studia Paedagogica. 2022, roč. 27, číslo 3, s. 99-126. https://doi.org/10.5817/SP2022-3-4. Dostupné ZDE.

nutná intervence

Záznam trajektorie očních pohybů v testu Čtení malých tiskacích písmen u dívky ze 2. ročníku základní školy logopedické (září 2020). Dívka měla jeden odklad školní docházky a potýkala se s obtížemi ve smyslu vývojové dysfázie, kognitivními deficity, obtížemi v grafomotorice, jemné motorice i oromotorice, nedostatky ve sluchové analýze a syntéze, fonematické diferenciaci, ve čtení i verbálně-akustické paměti, v mluvním projevu přítomny dysgramatismy. Vidíme, že délka trajektorie očních pohybů při čtení všech 31 malých tiskacích písmen měří 566 cm a čas čtení byl 1 minuta a 20 sekund. Dívka přečetla správně všech 18 písmen, 1 písmeno přečetla chybně (š) a 12 písmen nepřečetla (vynechala nebo neznala).


Převzato z: MLČÁKOVÁ, R.; MAŠTALÍŘ, J.; LUKÁŠOVÁ, K. Hodnocení čtení písmen s využitím metody TETRECOM založené na technologii eye tracking u začínajících školáků v základní škole a v základní škole logopedické. Studia Paedagogica. 2022, roč. 27, číslo 3, s. 99-126. https://doi.org/10.5817/SP2022-3-4. Dostupné ZDE.

Chcete se naučit pracovat s TETRECOMem a zavést ho na své škole? Přihlašte se na kurz nebo nás kontaktujte!